Kurser  Trekvarten  Arkiv  Tema  Reportage  Information 
Introduktion

Reklam
Denna inledande del presenterar mycket information på kort tid. Precis så som man brukar göra i reklamfilm. Låt oss se vad Nationalencyklopedin säger om: ”Reklamfilm; film producerad och visad i reklamsyfte (jfr reklam). I mitten av 1920-talet, det vill säga redan på stumfilmstiden, började tecknad reklam att visas som ett tio minuters pausinslag på biografen Palladium i Stockholm. Visning av reklam före spelfilmerna på biograf organiserades i större skala i slutet av 20-talet. Reklamserierna kallades ”Skämt och allvar” och visades på ett 40-tal biografer. Till pionjärannonsörerna hörde Banankompaniet, Barnängen, Cederroths, Cloetta och Stomatol.

Från omkring 1930 producerades reklamfilm med ljud. Filmen växte som reklammedium med biografväsendets expansion under 30- och 40-talen och var som störst i mitten på 50-talet. Därefter gick reklamfilmen tillbaka, men ökade igen med tv-reklamen. Till reklamfilmens historia hör visning i förhyrda biografer ett par gånger om året av ”husmorsfilmer” (första gången 1952) med Margarinbolaget som största annonsör. Arvid Olsson (1886-1976), som gjorde sin första reklamfilm i början av 20-talet och sin första dockfilm omkring 1940, anses vara den svenska reklamfilmens fader. Till förgrundsgestalterna sedan 1970-talet räknas Roy Andersson (Trygg Hansa och Lotto). (Exempel på dessa plus några till i hans produktion finns med bland övningsexemplen. Förf. anm.) Utrymmeskostnaderna för reklamfilm avsedd för biograferna uppgick 2011 till cirka 132 miljoner kronor, medan motsvarande siffra för tv-reklam var 5,7 miljarder kronor och Internet 6,6 miljarder kronor, enligt IRM.

När vi ändå är igång med att undersöka vad det är vi pratar om kan vi ju se vad Nationalencyklopedin säger om reklam i allmänhet, information och propaganda. Vad betyder ordet reklam? ”(fr. réclame, av réclamer ”anropa”, ”åkalla”, av lat. recla´mo, här ”ropa högt”, ”genljuda”), vanligen ett av de konkurrensmedel som ett företag använder i sin marknadsföring för att främja försäljning av en vara eller en tjänst. Via betalt utrymme i olika medier förmedlas reklambudskapet, som ofta består av både text och bild, till de potentiella köparna (målgruppen). Enligt en vidare definition inbegriper reklam även olika intresseorganisationers spridning av idéer och värderingar (jfr. propaganda).”


Vad betyder ordet information?
”(lat. informa´tio, av info´rmo ”utbilda”, undervisa”, eg. ”ge form åt något”) generell beteckning för det meningsfulla innehåll som överförs vid kommunikation i olika former. En strikt gräns mellan information och kunskap är svår att dra. Information innebär att någon får kännedom om någonting (”blir informerad”). Den kan ses som en nödvändig, men ej tillräcklig förutsättning för kunskap i betydelsen djupare insikt. Information kan uppfattas som en viss mängd fakta, upplysningar eller
underrättelser. Termen syftar då på själva meddelandet, det vill säga det innehåll som förmedlas. Ofta görs en skillnad mellan information som i princip har krav på sig att vara saklig eller objektiv, t.ex. nyhetsförmedling och konsumentupplysning och en subjektiv information som syftar till att övertala eller påverka, t.ex. propaganda och reklam. All information kan emellertid innebära någon form av påverkan på mottagaren, t.ex. ökad kunskap. Information kan därmed även uppfattas som resultatet av ett meddelande.”


Vad betyder ordet propaganda?
”(nylat., efter Congregatio de propaganda fide (jfr nedan), av lat. propa´go ”fortplanta”, ”utvidga”, utsträcka”), mer eller mindre systematiskt bedriven verksamhet som syftar till att med hjälp av språk, bilder eller andra symboler påverka människors åsikter, värderingar eller handlingar i en bestämd riktning. I det industrialiserade samhället förknippas propaganda framför allt med användningen av massmedier (tv, radio, press, film, affischer, flygblad osv.), men propaganda kan också ske genom uppförande av byggnader och monument som symboliserar vissa idéer, genom spridning av konstformer eller genom officiella emblem som frimärken mynt, insignier och porträtt av t.ex. statschefer.

Även aktioner av olika slag, från fredliga demonstrationer till terrorhandlingar, kan systematiskt utföras
som symboliska handlingar i syfte att påverka en opinion eller rikta människors uppmärksamhet mot vissa förhållanden. Propaganda förknippas ofta med överdrifter, halvsanningar, undanhållanden, förenklingar och liknande metoder att påverka i en riktning som ensidigt gynnar propagandistens egenintressen. Ordet har därför idag en negativ klang. Så var inte fallet då det först började användas inom den romersk-katolska kyrkan, som 1622 bildade organisationen Congregatio de propaganda fide, ”Kongressionen för trons utbredande”. Också i den kommunistiska doktrinen har ordet propaganda en positiv innebörd. Det betecknar där den politiska skolning av upplysta grupper i samhället som enligt Lenin skulle ske med historiska och politiska argument.....”

Och vad står det om propagandafilm?
”Propagandafilm, film gjord för att övertala åskådaren att inta eller känna motvilja mot en viss ståndpunkt, företrädesvis av ideologiskt och politiskt slag. Mediets möjligheter till idémässig påverkan utnyttjades tidigt.”

 

2014 Multimediabyrån - © Skolverket